วีซ่าทั่วโลก

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป

เราให้บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าในพื้นที่สหภาพยุโรป รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายสำหรับเชงเก้นวีซ่าในประเทศไทย วีซ่าคู่มั่น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียนสำหรับท่องเที่ยวและทำงานในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

โดยพื้นที่ของสหภาพยุโรปคลอบคลุมกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้งหมด รวมไปถึงสหราชอาณาจักรและประเทศต่าง ๆ เช่น โรมาเนีย บัลกาเรีย โครเอเชีย ไซปรัสและไอร์แลนด์

ในขณะเดียวกัน ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป เช่น นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิซเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ ก็เป็นสมาชิกของเชงเก้นฟรีโซนอีกด้วย

สมาชิกสหภาพยุโรป

 • ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลกาเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี่ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลท่า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกต โรมาเนีย สโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร 
 • ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก : ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์

ประเภทของวีซ่า

การเลือกวีซ่าที่ถูกต้องเหมาะสมและการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการยื่นขอวีซ่าได้สำเร็จ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น (น้อยกว่า 90 วัน)

วีซ่าประเภทนี้มักจะขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการเยี่ยมเยือนครอบครัว นอกจากนี้ยังอนุญาตให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สัมมนาระยะสั้น หรือกิจกรรมของบริษัทที่จัดให้พนักงานเป็นการตอบแทน (โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ) ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าประเภทนี้ยังจำเป็นสำหรับการเดินทางผ่านประเทศที่หนึ่งก่อนเดินทางไปสู่ประเทศเป้าหมาย (TRANSIT) หากจำเป็นต้องออกจากสนามบิน

•           ท่านต้องเปลี่ยนสนามบินเพื่อเดินทางต่อ

•           ท่านรอเที่ยวบินต่อเนื่องที่โรงแรมหรือรอที่ที่พักของเพื่อน / ครอบครัว

ยุโรป วีซ่า เซอร์วิสเซส จะช่วยให้ท่านได้รับวีซ่า

•           วีซ่าน้อยกว่า 90 วัน = การพำนักระยะสั้น

•           วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

•           วีซ่าเพื่อการทำงาน

•           การเยี่ยมเยือนครอบครัวและเพื่อน

•           การศึกษา

•           การเยือนอย่างเป็นทางการ

•           วีซ่าเพื่อการแต่งงาน

วีซ่าระยะยาว

สำหรับการพำนักที่มากกว่า 90 วัน ท่านจะต้องได้รับอนุญาตให้พำนักในระยะยาว (วีซ่าระยะยาว) หากท่านไม่ได้รับการยกเว้นในฐานะที่เป็นบุคคลของสัญชาตินั้น ๆไม่ว่าท่านคาดการณ์ว่าจะพำนักนานเท่าใด  วีซ่าระยะยาวนั้นจะมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี

ในประเทศฝรั่งเศส ท่านจะต้องได้รับอนุญาตให้พำนักในระยะยาวเพื่ออยู่ต่อในประเทศ ส่วนในประเทศอื่น ๆ ขั้นตอนจะแตกต่างออกไปและยุโรป วีซ่า เซอร์วิสเซส จะให้คำปรึกษาแก่ท่านในขั้นตอนต่าง ๆ

ยุโรป วีซ่า เซอร์วิสเซส จะช่วยให้ท่านได้รับวีซ่า

•           วีซ่ามากกว่า 90 วัน = วีซ่าระยะยาว

•           การพำนักส่วนตัว หรือกับครอบครัว (ผู้ใหญ่)

•           การพำนักส่วนตัว หรือกับครอบครัว (ผู้เยาว์)

•           การศึกษา

เอกสารทั่วไปที่ต้องใช้

 • หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า
 • ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง พื้นหลังสีขาว
 • ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง
 • จดหมายจากผู้สนับสนุนการเดินทาง โดยจะต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักฐานแสดงการใช้จ่ายทางบัญชี หลักฐานทางการเงิน เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินและหลักฐานแสดงที่พำนักในต่างประเทศ
 • ค่าวีซ่า 3,000 บาท โดยประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินการยื่นคำขอวีซ่า

การยื่นคำขอวีซ่าโดยปกติแล้วจะใช้เวลา 2 – 3 สัปดาห์ หรืออาจเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการพิจาราณาของสถานทูต อาจใช้เวลานานในช่วงที่มีผู้สมัครจำนวนมากหรืออาจจะมีการสัมภาษณ์ในบางกรณี สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่คนไทยอาจใช้เวลามากกว่า 10 วันทำการขึ้นไป


วีซ่าสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักร / อังกฤษ)

หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องได้รับการอนุญาติก่อนถึงจะสามารถเดินทางไปยังสหาราชอาณาจักรได้ โดยเป็นที่รู้จักกันในนาม วีซ่าสัญชาติสหราชอาณาจักร  อย่างไรก็ตามพลเมืองจากทุกประเทศและสหภาพยุโรปที่ต้องการพำนักในสหราชอาณาจักรมากกว่า 6 เดือน ต้องยื่นคำขออนุญาตก่อน รวมไปถึงผู้ที่ประสงค์จะทำงาน ศึกษา ตั้งถิ่นฐานอีกด้วย เช่น พลเมืองชาวสิงคโปร์ไม่ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร แต่ในกรณีที่ต้องการทำงานจะต้องยื่นขออนุญาติก่อน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลชนิดของวีซ่าตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งเราสามารถช่วยให้คุณได้รับวีซ่าสหราชอาณาจักรได้อย่างแน่นอน

วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว

วีซ่าสำหรับท่องเที่ยวเป็นวีซ่าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว หรือเยี่ยมชมทางธุรกิจ

โดยวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวและเยี่ยมครอบครัว สามารถยื่นคำขออุธรณ์ผลการพิจารณาได้ หากมีการปฏิเสธ

สิ่งสำคัญหากคุณต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร คือ ชนิดของวีซ่า การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่าในระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรไม่เป็นผลต่อท่าน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ประเภทของวีซ่าหรับท่องเที่ยว มีดังนี้

 • เยี่ยมครอบครัว
 • เยี่ยมเพื่อน
 • ท่องเที่ยว
 • เยี่ยมชมเกี่ยวกับวิชาการ
 • ที่ปรึกษา ครูฝึก
 • บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเฉพาะและการปฏิบัติงานในสหราชอาณาจักร
 • เข้ารับการพยาบาลในสหราชอาณาจักร
 • แต่งงาน
 • บิดา มารดาของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเฉพาะ ทัวร์นาเมนท์ การแข่งขันกีฬา หรือเป็นสมาชิกของสโมสรต่างชาติ
 • ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลทางศิลปะ การแข่งขันทางดนตรีและการกุศล

วีซ่าสำหรับทำงาน

การยื่นวีซ่าขอทำงานในสหราชอาณาจักร ท่านจะต้อง

 • ได้รับการสนับสนุนโดยนายจ้าง (ชั้นที่ 2)
 • เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชั้นที่5)
 • พนักงานบริษัทเอกชนในประเทศ

วีซ่าสำหรับนักเรียน

ชั้นที่ 4 สำหรับนักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางเข้ามาศึกษา หาประสปการณ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เราสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการได้อย่างแน่นอน โดยระหว่างศึกษาท่านยังสามารถทำงานนอกเวลาได้อีกด้วย

The United Kingdom consists of four countries: England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. Their capitals are London, Belfast, Edinburgh, and Cardiff respectively.

วีซ่าอเมริกา (USA)

การขอวีซ่าอเมริกาเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและยาวนาน และชนิดของวีซ่าที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลของการเดินทางเข้าประเทศ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลชนิดของวีซ่าตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งเราสามารถช่วยให้คุณได้รับวีซ่าอเมริกาได้อย่างแน่นอน

B-1 วีซ่าสำหรับธุรกิจ

วัตถุประสงค์

สำหรับนักกีฬาสมัครเล่น นักกีฬามืออาชีพ พนักงานลูกจ้าง พี่เลี้ยงเด็ก หรือวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ อาทิเช่น

 • เข้าร่วมการสัมมนาหรือเข้าร่วมประชุมในสาขานั้น ๆ
 • การเจรจาสัญญาต่าง ๆ
 • ปรึกษากับบริษัทร่วมลงทุน
 • จัดตั้งบริษัท

B-2 วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

ผู้ที่จะขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องมีจุดประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

 • รักษาพยาบาล
 • ท่องเที่ยวและพักผ่อน
 • เยี่ยมญาติหรือเพื่อน
 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา)
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี กีฬา กิจกรรมทางสังคม โดยต้องไม่ได้รับเงินค่าจ้าง

F1 วีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ

วัตถุประสงค์

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องมีวีซ่าประเภท F-1 รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่น ๆด้วย โดยต้องได้รับคำตอบรับจากสถานศึกษาดังกล่าวก่อนเท่านั้น

 

E2 วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการค้าและนักลงทุน

วัตถุประสงค์

หลายท่านมีความฝันในการเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าประเภทนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยากและมีขั้นตอนที่มากมาย โดยวีซ่าประเภท E อนุญาตให้ ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญาและครอบครัวอาศัยในประเทศสหรัฐฯตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศสหรัฐฯตามเงื่อนไขที่กำหนดตลอดอายุของวีซ่า ผู้ติดตามไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานที่สหรัฐฯ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการอนุมัติจาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในสหรัฐฯ


วีซ่าแคนาดา ( แคนาดา )

ภายใต้ข้อกำหนดของรัฐบาลแคนาดา การพำนักชั่วคราว คือ "คนต่างด้าวที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้เข้าประเทศแคนาดาเพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราว" ผู้พักอาศัยชั่วคราวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลายประการ เช่น ระยะเวลาการพำนัก ความสามารถในการทำงานหรือการเรียนในประเทศแคนาดา

  โดยการอนุญาตให้พำนักชั่วคราวในแคราดามีทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้

  ท่องเที่ยว

  นักเรียน

  ใบอนุญาติทำงานชั่วคราวในฐานะชาวต่างชาติ

  ใบอนุญาติพำนักชั่วคราว

   


  วีซ่าเม็กซิโก


  วีซ่าคิวบา


  Other Countries

  Europe Visa Services will assist you in the aim to obtain the following visa in North America:

  • Visa Honduras
  • Visa Panama
  • Visa Bahamas
  • Visa Belize
  • Visa Jamaica
  • Visa Nicaragua
  • Dominican Republic
  • Visa Haiti
  • Visa Guatemala
  • Visa El Salvador
  • And so on

  วีซ่าออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย)

  การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียน ไม่ว่าจะเหตุผลใด ๆสำหรับการเดินทางเข้ามาในในประเทศออสเตรเลีย คุณจำเป็นต้องได้รับวีซ่าก่อน

  วีซ่าเหล่านี้เราสามารถช่วยคุณได้

  วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว (ประเภท 600)

  ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้คุณ

  • ท่องเที่ยว หรือเยี่ยมชมเชิงธุรกิจ (โดยมีอายุตั้งแต่ 3 6 และ 12 เดือน)

  วีซ่าสำหรับทำงานและพักผ่อน (ประเภท 462)

  วีซ่าประเภทนี้สำหรับเยาวชนที่ต้องการมาท่องเที่ยวและทำงานในประเทศออสเตรเลีย ขอบเขตไม่เกิน 1 ปี

  วีซ่าสำหรับทำงานและพักผ่อน (ประเภท 417)

  วีซ่าประเภทนี้สำหรับเยาวชนที่ต้องการมาพักผ่อนและทำงานในประเทศออสเตรเลีย ขอบเขตไม่เกิน 1 ปี

  วีซ่าสำหรับนักเรียน (ประเภท 500)

  วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้คุณศึกษาอย่างเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

  วีซ่าสำหรับผู้ปกครองนักเรียน (ประเภท 590)

  วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ปกครองของนักเรียนชาวต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่กำลังศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยนักเรียนจะต้องเป็นผู้ถือวีซ่าสำหรับนักเรียน

  วีซ่าสำหรับการฝึกอบรม (ประเภท 407)

  วีซ่าประเภทนี้อนุญาติให้ท่าน

  • มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมตามสถานที่ทำงาน เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญในการทำงาน
  • เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพในออสเตรเลีย

  วีซ่าประเภทนี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์ในการทำงาน

  วีซ่าสำหรับผู้ติดตาม (ประเภท 820 และ 801)

  วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือภรรยาของชาวออสเตรเลียและผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สามารถพำนักอยู่ในออสเตรเลียได้ โดยผู้ขอจะได้รับวีซ่าประเภท 820  ไปก่อน ในระหว่างที่ดำเนินการยื่นคำขอประเภท 801 เพื่อพำนักถาวร