ประเภทของวีซ่า

การเลือกวีซ่าที่ถูกต้องเหมาะสมและการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการยื่นขอวีซ่าไปยุโรปได้สำเร็จ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น (น้อยกว่า 90 วัน)

วีซ่าประเภทนี้มักจะขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการเยี่ยมเยือนครอบครัว

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สัมมนาระยะสั้น หรือกิจกรรมของบริษัทที่จัดให้พนักงานเป็นการตอบแทน (โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ) ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าประเภทนี้ยังจำเป็นสำหรับการเดินทางผ่านประเทศที่หนึ่งที่อยู่ภายในประเทศสหภาพยุโรปก่อนเดินทางไปสู่ประเทศเป้าหมาย (transit) หากจำเป็นต้องออกจากสนามบิน

 • ท่านต้องเปลี่ยนสนามบินเพื่อเดินทางต่อ
 • ท่านรอเที่ยวบินต่อเนื่องที่โรงแรมหรือรอที่ที่พักของเพื่อน / ครอบครัว

บริการทำวีซ่ายุโรปจะช่วยท่านในเรื่อง:

 • วีซ่าน้อยกว่า 90 วัน = การพำนักระยะสั้น
 • วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
 • วีซ่าเพื่อการทำงาน
 • การเยี่ยมเยือนครอบครัวและเพื่อน
 • การศึกษา
 • การเยือนอย่างเป็นทางการ
 • วีซ่าเพื่อการแต่งงาน

หากท่านเดินทางไปเขตเชงเก้นหลายครั้งต่อปีในระยะเวลาสั้น ๆ ท่านสามารถขอรับวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง โดยมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี วีซ่าชนิดนี้เรียกว่า circulation visa (วีซ่าระยะสั้นที่ให้พำนักได้ 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน)

วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้ท่านเข้าเขตเชงเก้นได้หลายครั้งเท่าที่ท่านต้องการ โดยให้พำนักมากที่สุด 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 180 วัน ทางสถานทูตจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาโดยพิจารณาจากสถานภาพเฉพาะของบุคคลนั้นประกอบกับวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับก่อนหน้านี้

เงื่อนไขของ Circulation visa คือ

 • เคยได้รับ Circulation visa ในครั้งที่ผ่านมา
 • หรือ เคยได้วีซ่าปกติแบบเดินทางเข้า-ออกหลายครั้งในครั้งที่ผ่านมา และแสดงให้เห็นการเดินทางไปเขตเชงเก้นหลายครั้งต่อปี
 • หรือ เป็นคู่สมรสของประชากรในประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก้น โดยปัจจุบันไม่ได้พำนักอยู่ในเขตเชงเก้น
 • หรือ เป็นบุคคลในครอบครัวที่เป็นประชากรของประเทศในสหภาพยุโรป โดยปัจจุบันไม่ได้พำนักอยู่ในเขตเชงเก้น

ทุกกรณี เจ้าหน้าที่สถานทูตจะเป็นผู้กำหนดว่าจะได้รับ circulation visa หรือไม่ และจะมีระยะเวลาเท่าใด

การขอวีซ่าใหม่สามารถยื่นได้ก่อนวันหมดอายุของ circulation visa ขั้นตอนจะเหมือนกับวีซ่าอื่น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่ เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นเพื่อต่ออายุวีซ่าจะทำออกมาเป็นรายการให้เข้าใจง่ายขึ้น


วีซ่าระยะยาว

สำหรับการพำนักที่มากกว่า 90 วัน ท่านจะต้องได้รับอนุญาตให้พำนักในระยะยาว (วีซ่าระยะยาว) หากท่านไม่ได้รับการยกเว้นในฐานะที่เป็นบุคคลของสัญชาตินั้น ๆ

ไม่ว่าท่านคาดการณ์ว่าจะพำนักนานเท่าใด  วีซ่าระยะยาวนั้นจะมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี

ในประเทศฝรั่งเศส ท่านจะต้องได้รับอนุญาตให้พำนักในระยะยาวเพื่ออยู่ต่อในประเทศ ส่วนในประเทศอื่น ๆ ขั้นตอนจะแตกต่างออกไปและยุโรปวีซ่าเซอร์วิสจะให้คำปรึกษาแก่ท่านในขั้นตอนต่าง ๆ

ในระหว่างที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ วีซ่าระยะยาวจะเทียบเท่ากับวีซ่าเชงเก้นซึ่งอนุญาตให้คุณเดินทางและพำนักในเขตเชงเก้นทั้งหมดในระยะเวลา 90 วัน ในรอบ 6 เดือน หรือ 180 วัน

บริการวีซ่ายุโรปจะดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของคุณในเรื่อง

 • วีซ่ามากกว่า 90 วัน = วีซ่าระยะยาว
 • การพำนักส่วนตัว หรือกับครอบครัว (ผู้ใหญ่)
 • การพำนักส่วนตัว หรือกับครอบครัว (ผู้เยาว์)
 • การศึกษา
 • การทำงาน

หากท่านตั้งใจที่จะพำนักไม่เกิน 6 เดือน ท่านจะต้องขอรับวีซ่าระยะยาวเพื่อการพำนักชั่วคราว จะไม่สามารถต่ออายุได้ เว้นแต่เป็นสถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น

วีซ่านี้จะไม่อนุญาตให้คุณดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการหาผลประโยชน์ในระหว่างพำนัก

ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อมาถึงประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศปลายทางอื่น ๆ โดยเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

หากระยะเวลาพำนักของท่านเกิน 6 เดือน คุณจะต้องขอรับวีซ่าให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการมาพำนักหรือเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

 • วีซ่าระยะยาวที่ระบุว่า “อนุญาตให้พำนักเพื่อจะได้รับอนุญาตภายใน 2 เดือนนับจากวันที่เข้าประเทศ” ถ้าวัตถุประสงค์ของการพำนักเปิดโอกาสให้ขออนุญาตเพื่อการพำนักเป็นเวลาหลายปี
 • วีซ่าระยะยาวเทียบเท่ากับการอนุญาตเพื่อการพำนัก โดยมีอายุตั้งแต่ 4 เดือนถึง 1 ปี ถ้าวัตถุประสงค์ของการพำนักเปิดโอกาสให้ขออนุญาตเพื่อการพำนักชั่วคราวจนถึง 1 ปี

ท่านจะต้องทำขั้นตอนต่าง ๆ ให้เรียบร้อยหลังจากมาถึงประเทศ