ประเทศในเขตเชงเก้น


เขตเชงเก้นครอบคลุมประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป ยกเว้นประเทศในสหราชอาณาจักรและประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย และไอร์แลนด์ ซึ่งในไม่ช้าจะเข้าร่วมอยู่ในเขตการเคลื่อนที่โดยเสรี

อย่างไรก็ตาม มีประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป เช่น นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ แต่เป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น

กลุ่มเชงเก้นประกอบด้วย 26 ประเทศ ดังนี้

  • ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป: เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย และ สวีเดน
  • ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป: ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์

ไม่ใช่ว่าชาวต่างประเทศทุกคนจำเป็นต้องได้รับวีซ่าเพื่อเข้าเขตเชงเก้น ข้อกำหนดในการขอวีซ่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคือ

  • สัญชาติของผู้ขอวีซ่า
  • การมีวีซ่าระยะยาวที่ใช้ได้ในเขตเชงเก้น
  • สถานภาพเฉพาะของผู้สมัครชาวต่างชาติ

บุคคลที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าเขตเชงเก้น

  • ผู้ที่มีใบอนุญาตให้พำนักซึ่งออกโดยประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก้น
  • ผู้ที่มีใบอนุญาตให้พำนักซึ่งออกโดยประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก้น และระบุว่าเป็น “บุคคลในครอบครัวที่เป็นประชากรของประเทศในสหภาพยุโรป” หรือ “ผู้อาศัยระยะยาวที่ออกเป็นเอกสารฉุกเฉิน”

เชงเก้นวีซ่าอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้สามารถเคลื่อนย้ายภายในเขตเชงเก้นได้อย่างอิสระ  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในรอบ 6 เดือน หรือ 180 วัน หรือตามที่ระบุในวีซ่า